About

Selskapet ble stiftet september 2014 og yter arkitekttjenester vedrørende byggverk.

Målsettingen er å arbeide personlig med prosjekter i mindre skala for å skape fysiske rammer av høy arkitektonisk kvalitet, som styrker hvert enkeltmenneske og felleskapet gjennom en enklere og vakrere hverdag.

For mer generell informasjon om hvordan vi som faggruppe arbeider, se informasjon fra Norske Arkitekters Landsforening NAL:

http://www.arkitektur.no/hvorfor-bruke-arkitekt

Andreas Gehe, sivilarkitekt MNAL, født i 1972. Studerte på Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet NTNU 1991-1997. Ansatt i Den Norske Stats Husbank 1997-1999. Ansatt hos Ratio Arkitekter AS siden 1999.

Har erfaring fra store komplekse byggeoppgaver, og fra ledelse knyttet til ARK-prosjektering og BIM-systemer. Var engasjert på flere områder i planleggingen av Rikshospitalet i Oslo, bestående av 200.000 m² nybygg og har i tillegg erfaring fra konkurranseprosjekter. Jobber for tiden med Nordlandssykehuset i Bodø, somatikk, som består av 70.000 m² med nybygg og ombygging.

Nøkkelkvalifikasjoner bestående av design og konseptutvikling, funksjonsplanlegging med brukermedvirkning, detaljprosjektering, tverrfaglig koordinering, byggeplassoppfølging og FDVU leveranse, samt ledelse knyttet til rollen som Fagansvarlig Arkitekt og BIM-koordinator i prosjekteringsgruppe.

 

 

_MG_5050

The company was founded in September 2014 and provides architectural services regarding planning of buildings.

The main goal is to work personally with small scale projects to create high quality architecture that strengthens each individual and the community by providing an easier and more beautiful setting for everyday life. 

For more general information about Norwegian Architectural Association NAL:

http://www.arkitektur.no/

Andreas Gehe, M.Arch, born in 1972. studied at the Norwegian University of Science NTNU 1991-1997. Employed at The Norwegian State Housing Bank 1997-1999. Employed by Ratio Architects AS since 1999.

Have experience of large complex building tasks, and management related to Arch. design and BIM systems. Was engaged in several areas in the planning of “Rikshospitalet” in Oslo, consisting of 200,000 m² newbuild. Has also experience from competition projects. Currently working with Nordland Hospital in Bodø, somatic, which consists of 70,000 m² of newbuild and remodeling.

Key qualifications consisting of design and concept development, functional planning with user participation, detailed project, interdisciplinary coordination, construction site monitoring, FDVU delivery, and management related to the role of Disipline Leader Architecture and BIM Coordinator in project group.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s